S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.


 

 

 

 


» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

I. Základné ustanovenie

1. Správcom osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Megin, s.r.o IČO 46243534 so sídlom Vajanského 1998/13, Nové Mesto nad Váhom, 91501, Slovenská republika (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú
adresa: Megin, s.r.o., Vajanského 1998/13, 91501, Nové Mesto nad Váhom, 91501, Slovenská republika
e-mail:  info@svetziaroviek.sk
telefón: +421 911 605 383

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej či spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval žiadnu poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Kategórie a zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/(a) alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsltterov,
  • Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nieje možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a ďalšie marketingové aktivity.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobní údaje

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  •  zabezpečujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmyslu odovzdať osobné údaje do tretích krajín (do krajiny mimo územia EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Práva subjektu osobných údajov

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup k svojim osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania,
  • právo na výmaz osobných údajov,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
  • právo na prenositeľnosť údajov,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne nebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku I. týchto podmienok.

2. Máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenie

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/(á) s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/(á) s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

ODgzNWIx