S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.


 

 

 

 


» Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúcim je obchodná spoločnosť Megin, s.r.o., so sídlom Vajanského 1998/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 243 534, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, číslo vložky: 24708/R, DIČ: 2023290929, IČ DPH: SK2023290929, číslo bankového účtu: Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN: SK2409000000005049394226, SWIFT: GIBASKBX, ktorá je aj prevádzkovateľom webovej stránky elektronického obchodu (ďalej len „predávajúci“).

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len „kúpna zmluva“).

Kúpna zmluva je upravená v príslušných ustanoveniach zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z.“) a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní.

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej aj „kupujúci“).

Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 108/2000 Z.z. rozumie iba fyzická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom iba táto osoba má práva vyplývajúce zo zákona č. 108/2000 Z.z.

Tieto VOP sa v časti práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zákona č. 108/2000 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickou osobou upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa priznávajú aj právnickým osobám, ktoré nakupujú výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.

VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho kupujúcim, pričom odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu, spotrebiteľ potvrdzuje, že si VOP prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

Kupujúci je viazaný VOP od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky a jej odoslaním vopred upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodli podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

 

Objednávka

Predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne telefonické (zaevidovanie objednávky v systéme webovej stránky elektronického obchodu). Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase od potvrdenia objednávky.

Kupujúci ako fyzická osoba musí uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu/adresu doručenia
 • Telefón
 • E-mail

 

Kupujúci ako právnická osoba alebo živnostník musí uviesť nasledujúce údaje:

 • Obchodné meno
 • Telefón
 • e-mail
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH:
 • Bankové spojenie (vložené do poznámky)

 

 

Stornovanie objednávky

Kupujúci môže objednávku stornovať, pokiaľ zásielka s objednaným tovarom nebola ešte predávajúcim vyexpedovaná. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (e-mailom). Stornovanie objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu iba písomnou formou.

Kupujúci je povinný v oznámení o stornovaní objednávky uviesť číslo objednávky, meno, priezvisko, e-mail a popis objednaného tovaru. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do stornovania objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od stornovania objednávky bankovým prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne pri nákupe tovaru špeciálne na objednávku kupujúceho alebo v prípade, že už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní sa týka len spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou a tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Spotrebiteľ má právo počas týchto dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a potom ho vrátiť predávajúcemu.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@svetziaroviek.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný v oznámení o odstúpení od zmluvy uviesť číslo objednávky,  meno, priezvisko, adresu, e-mail, popis objednaného tovaru a číslo bankového účtu spotrebiteľa na, ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar predávajúcim poukázaná. Ak spotrebiteľ svoje právo na odstúpenie od zmluvy využije, vráti tovar na adresu predávajúceho, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil, vrátane nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, záručným listom a dokladom o kúpe.

V prípade že spotrebiteľ vráti objednaný tovar bez pôvodného obalu, čiastočne opotrebovaný, poškodený resp. v stave ktorý nezodpovedá stavu v ktorom bol predávajúcim odoslaný spotrebiteľovi (napríklad poškodenie ochranných prvkov obalu tovaru chrániacimi pred neoprávnenou manipuláciou, poprípade poškodenie blistrového balenia tovaru), predajca vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar zníženú o náklady, ktoré vznikli predajcovi v súvislosti s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

Zásielka s tovarom musí byť vhodne zabalená, aby pri preprave k predávajúcemu nedošlo k poškodeniu tovaru.

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, tovar sa už nevyrába, výraznej zmeny ceny tovaru u výrobcu, predajca nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo cene, ktorá je uvedená na webovej stránke elektronického obchodu alebo z dôvodu vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje spotrebiteľa. Ak už spotrebiteľ zaplatil preddavok alebo celú sumu kúpnej ceny, bude spotrebiteľovi táto čiastka vrátená späť na bankový účet alebo adresu v lehote 7 dní.

 

Neprevzatie tovaru – porušenie kúpnej zmluvy

V prípade, že spotrebiteľ neopodstatnene a neodôvodnene neprevezme zásielku zaslanú formou dobierky v úložnej lehote, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky (mailom, prípadne telefonicky).

Vzhľadom k tomu že predávajúcemu vznikli neprevzatím zásielky zvýšené náklady spôsobené cenou dopravy zásielky k spotrebiteľovi, cena za spätné vrátenie zásielky a ďalšie náklady  súvisiace s vybavením a vyexpedovaním zásielky, predávajúci pristúpi k právnemu vymáhaniu takto vzniknutej škody.

Za takto situáciu nesie plnú vinu spotrebiteľ z dôvodu svojho počínania. Preto Vás žiadame, aby ste si objednávali tovar iba v prípade, že oň máte skutočný záujem.

 

Dodacie lehoty

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky predávajúcim od kupujúceho, ktorá musí obsahovať všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Všeobecne je lehota dodania tovaru od 7 do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. V prípade že niektorý druh tovaru nemá predajca na sklade a nie je k dispozícii ani u dovozcu či výrobcu, predávajúci o tom bezodkladne upovedomí kupujúceho a dohodnú si ďalší postup.

 

Cena, platobné podmienky a doprava

Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho a uvádzaná vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v nadväznosti na ceny dovozcov, výrobcov a poskytovateľov služieb bez predchádzajúceho upozornenia. Do cien tovarov nie je zahrnutá cena za dopravu tovaru a balné, ktorú hradí kupujúci.

Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k cene tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

Spotrebiteľ môže vykonať úhradu kúpnej ceny v hotovosti pri prevzatí tovaru  (dobierkou) alebo bankovým prevodom vopred na bankový  účtu predávajúceho, číslo účtu 4014597811/7500, variabilný symbol - číslo objednávky, vedeným v Československej obchodnej banke a.s. . V prípade, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bankovým prevodom vopred, za deň platby sa považuje deň kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení celej kúpnej ceny.

Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100,- EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené vyššie. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci len v rámci Slovenskej republiky a to prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. . V prípade, že poštový doručovateľ nezastihne spotrebiteľa na dodacej adrese, nechá v poštovej schránke spotrebiteľa oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba zásielky na pošte je 14 dní.

Pokiaľ spotrebiteľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru spotrebiteľovi a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.

 

Spôsob dopravy a platby

 

Slovenská pošta – Balík na poštu – platba vopred bankovým prevodom

3.00,- Eur

Slovenská pošta – Kuriér – platba vopred bankovým prevodom

3.20,- Eur

Slovenská pošta – Balík na poštu – platba pri prevzatí tovaru (Dobierka)

3.70,- Eur

Slovenská pošta – Kuriér – platba pri prevzatí tovaru (Dobierka)

3.90,- Eur

Doprava zadarmo pri nákupe tovaru nad 80 € s DPH

0 Eur

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom plnenia zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Osobné údaje (napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, bankové spojenie, atď.), ktoré sú súčasťou objednávky, alebo boli predávajúcemu dané počas registrácie kupujúceho sú predávajúcim považované za diskrétne a sú chránené proti zneužitiu. Predávajúci údaje o kupujúcom neposkytuje tretím osobám, okrem tých, ktorí sa priamo zúčastňujú na vybavovaní objednávky kupujúceho (banka, pošta, špeditér a pod.) a to len v nutnom rozsahu.

Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na správu, spracovanie a uchovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto VOP. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov je možné ho kedykoľvek písomne odvolať na e-mailovej adrese info@svetziaroviek.sk alebo na adrese spoločnosti.

 

Záverečné ustanovenia

Všetok tovar je majetkom predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Až potom prechádza vlastnícke právo na kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlas s obchodnými podmienkami vyjadruje kupujúci pri odoslaní objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Prípadné námietky k obchodným podmienkam je možné zaslať písomne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@svetziaroviek.sk alebo na adrese spoločnosti. Zmena cien vyhradená.

 

 

 

 

Reklamačné podmienky

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri uplatňovaní práv z vadného tovaru v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu. Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia ustanoveniami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Záručné podmienky

Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je kupujúcim podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, záruka a záručná doba sa riadi ustanoveniami Zák. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a záručná doba je 12 mesiacov.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. Po prevzatí zásielky je vhodné ju ešte na pošte otvoriť a skontrolovať jej obsah či nie je poškodený. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) sa odporúča zásielku neprebrať, nakoľko mohlo dôjsť k situácii, že zásielku poškodili pracovníci pošty nevhodnou manipuláciou. Kupujúci je povinný o takomto prípade informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak ste zásielku otvorili ešte na pošte a zistili ste poškodený obsah, prípadne nekompletnosť zásielky, oznámte to ihneď zamestnankyni pri priehradke, ktorá s vami spíše zápisnicu. Ak poškodenie obsahu zistíte doma, resp. až neskôr, prineste na poštu, ktorá zásielku dodala, obsah zásielky spolu s jej obalom najneskôr nasledujúci pracovný deň. Poškodený tovar v žiadnom prípade nepoužívajte! Kupujúci nezodpovedá za poškodenie zavinené doručovateľom, zjavne poškodený tovar nepreberajte !

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný prečítať si návod na použitie, záručné podmienky a týmito informáciami sa aj riadiť pri inštalácii a používaní tovaru.

 

 

Záruka sa nevzťahuje na:

Vady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, násilným zaobchádzaním, používaním zariadenia inak než je odporúčané alebo iným spôsobom než na aký bolo zariadenie určené, nadmerným používaním a opotrebením, prevádzkovaním výrobku v prostredí, ktoré predstavuje zdravotné alebo bezpečnostné riziko, neodborným zásahom, inštaláciou, opravou, úpravou kupujúcim, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, prepätím v sieti, elektrostatickým výbojom.

Škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, atmosférického výboja alebo prevádzkou v extrémnych, neobvyklých alebo nevhodných podmienkach.

Zariadenie v prípade neoprávneného zásahu osobou, ktorá k vykonaniu takéhoto zásahu nebola výslovne predávajúcim alebo výrobcom zariadenia zmocnená.

Zariadenie s porušenou plombou alebo na ktorom bolo zničené, odstránené alebo pozmenené sériové číslo (výrobné číslo).

Dvojročná záručná doba sa nevzťahuje na svetelné zdroje (žiarovky, autožiarovky, žiarivky, výbojky, neóny, ...)

Zodpovednosť za vady

Predajca zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo vadou spôsobenou pri výrobe.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

 

Reklamácia

Miestom na uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese reklamacie@svetziaroviek.sk v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

 

Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list (ak je k príslušnému tovaru dodaný) alebo doklad o kúpe.

Predávajúci vydá spotrebiteľovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie ako aj písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

Predávajúci rozhodne o reklamácii výrobku ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene výrobku, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň bude kupujúcemu prepravnou službou doručený tovarom spolu s reklamačným protokolom.

 

Predávajúci nie je zodpovedný za žiadne škody vzniknuté kupujúcemu následne počas doby opravy výrobku.

Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že chyba výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa chyba na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou.

Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj tovar prijatý ako dar.

 

Postup pri uplatnení reklamácie

Pošlite e-mail adresu reklamacie@svetziaroviek.sk s uvedením čísla objednávky, typu výrobku s detailným popisom závady. Následne vám pošleme na e-mail informácie o ďalšom postupe.

Reklamačný protokol

 

Zašlite reklamovaný tovar na adresu predávajúceho:

 

Megin, s.r.o.

Vajanského 1998/13

915 01 Nové Mesto nad Váhom

spolu so záručným listom (ak je k príslušnému tovaru dodaný) alebo kópiou dokladu o kúpe a detailným popisom závady. Zásielku s reklamovaným tovarom odporúčame poistiť a zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave.

 

 

Zásielku s reklamovaným tovarom zaslanú na dobierku nepreberáme!

MjFiNzY